A+ A A-
14.4.2021

Maaseuturahaston valtakunnallisten hankkeiden haku on alkanut

Valittavien hankkeiden avulla muun muassa edistetään paikkariippumatonta työtä, vahvistetaan ruokajärjestelmän vähähiilisiä ratkaisuja ja edistetään maaseudun työpaikkojen pysyvyyttä sukupolvenvaihdosten kautta.

Haku toteutetaan kaksivaiheisena: ideahaussa voi esittää maaseudun kehittämiseen liittyviä ja valtakunnalliseen hankerahoitukseen soveltuvia ideoita 14.5.2021 saakka. Ideahakuvaiheesta jatkovalmisteluun valituista ideoista laaditaan varsinainen hankesuunnitelma ja hankehakemus.

Valtakunnallisten hankkeiden ideahaku kohdennetaan tällä hakukierroksella kolmeen hakuteemaan.

Teema 1. Maaseudulla toimivien yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdokset
Ideahaun kautta jalostuneiden hankkeiden tavoitteena on edistää maaseudulla toimivien yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdoksia. Hankkeiden tavoitteena on edistää maaseudun elinkeinoelämää, työpaikkojen pysyvyyttä ja uusien työpaikkojen syntymistä sekä nostaa maaseudun näkökulma esiin omistajanvaihdosteemassa.

Esimerkkejä mahdollisista kehittämiskohteista:

 • lisätään yritysasiantuntijoiden osaamista maaseudulla toimivien yritysten erityistarpeisiin
 • aktivoidaan maaseudulla toimivia yrittäjiä olemassa olevien omistajan- ja sukupolvenvaihdoksia koskevien palveluiden piiriin sekä hyödyntämään palveluita myös etäyhteyksin
 • luodaan uusia toimintatapoja ja rakennetaan yrityskaupasta reittejä yrittäjiksi aikoville jayrittäjyyttä harkitseville
 • luodaan uusia toimintatapoja aktivoida myös ulkomailta yrittäjiä Suomeen
 • rakennetaan aluetason ja valtakunnan tason toimintaa yhdistäviä verkostoja varmistamaanomistajan- ja sukupolvenvaihdosten sujuvuus ja tuomaan näkyvyyttä teemalle
 • aktivoidaan yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen ja kotouttamistoimijoiden kanssa

Teema 2. Maaseutuasuminen ja sitä edistävät palvelut
Hakuun voi esittää ideoita, jotka luovat edellytyksiä maaseudulla asumiseen. Esitettävät ideatvoivat liittyä esimerkiksi uusien, maaseutuasumista edistävien palveluiden kehittämiseen,paikkariippumattoman työn mahdollistamiseen sekä näihin liittyviin pilotointeihin.

Esimerkkejä mahdollisista kehittämiskohteista:

 • kehittää ja pilotoida uusia tapoja saada maaseudun kiinteistömarkkinat toimimaan tehokkaammin, myös kansainvälinen näkökulma huomioiden
 • kehittää ja pilotoida maaseutuasumista tukevia, uudenlaisia tapoja tuottaa palveluita vastaamaan kasvavaan ja muuttuvaan kulutuskysyntään
 • kehittää ja pilotoida erilaisia tapoja tehdä työtä paikkariippumattomasti maaseudulla
 • tuottaa ja välittää tietoa muuttopäätösten taustalla olevista syistä ja nostaa esillemaaseutuasumisen mahdollisuuksia
 • hankkeiden odotetaan tuottavan uudenlaisia tapoja toimia, ja niillä tulee olla uudistava näkökulma

Teema 3. Vähähiilinen ruokajärjestelmä
Ideahaun kautta jalostuneiden hankkeiden tarkoituksena on edistää uutta elinkeinotoimintaa ja innovatiivisten ratkaisujen tai uuden osaamisen kehittymistä.

Esimerkkejä mahdollisista kehittämiskohteista:

 • toimialojen uudet yhdyspinnat ja konsortiot, uusi osaaminen
 • elinkeinojen ja ekosysteemien kehittäminen
 • bio- ja kiertotalouden ratkaisut sekä uudet liiketoimintamallit mahdollisuutena luoda uuttayritystoimintaa
 • vähähiilisyys, resurssiviisaus, hiilen sidonta

Lisätietoja valtakunnallisten hankkeiden valinnasta, ohjeista sekä hakulomakkeen löydät maaseutu.fi-sivustolta

Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa