A+ A A-
19.2.2019

Yhdistys, hae tukea nuorten työllistämiseen! Haku on auki 24.3.2019 saakka!

Haku on päättynyt! 

Katso rahoitusta saaneet yhdistykset ja nuorten työkuvaukset tästä.

 

Nuorille töitä ja yhdistyksille oppia -teemahanke

Joensuun seudun Leader käynnistää jälleen nuorten työllistämiseen suunnatun teemahankehaun. Tee­ma­hank­keen ta­voit­tee­na on tukea pai­kal­li­sia yh­dis­tyk­siä ja yh­tei­sö­jä työl­lis­tä­mään vuo­den 2019 ai­ka­na 36 maa­seu­dun nuor­ta sekä in­nos­taa yh­dis­tyk­siä toimimaan työnantajana. Samalla tuodaan elinvoimaa maaseudulle ja uutta puhtia yhdistysten toimintaan!

Hakumenetelmä on vanha tuttu, mutta hakuehdot ovat hieman muuttuneet viime vuodesta, joten lue ehdot ja ohjeet tarkkaan!

 

Hank­keen ehdot

Nuo­ret ke­sä­töi­hin -tee­ma­hank­kees­ta voi­vat hakea tukea kaik­ki Joen­suun kau­pun­gin maa­seu­tua­lueil­la sekä Kon­tio­lah­den, Li­pe­rin, Pol­vi­jär­ven ja Ou­to­kum­mun kun­tien alueil­la toi­mi­vat yleis­hyö­dyl­li­set yh­dis­tyk­set ja yh­tei­söt.

Yh­dis­tyk­set voi­vat hakea tukea yhden tai kahden nuo­ren palk­kaan ja pal­kan si­vu­ku­lui­hin. Pal­kat­ta­van nuo­ren tulee olla 15-18 -vuo­tias. Yhden nuo­ren palk­ka si­vu­ku­lui­neen on 600 euroa. Tuki on 100 pro­sent­tia. Yh­dis­tyk­set voi­vat hakea tukea vä­hin­tään 600 euroa ja enin­tään 1200 euroa, eli yhtä tai kahta nuor­ta kohti. Tuki mak­se­taan jäl­ki­kä­teen mak­su­kuit­te­ja ja muita tar­vit­ta­via asia­kir­jo­ja vas­taan. Yhdistys ei voi laskuttaa muita tahoja nuoren tekemästä työstä. Nuo­ren te­ke­män työn täy­tyy ta­pah­tua vuo­den 2019 aikana.

Yh­dis­tyk­sen tulee toi­mia nuo­ren työ­nan­ta­ja­na: yh­dis­tys rek­ry­toi pal­kat­ta­van nuo­ren, sol­mii nuo­ren kans­sa työ­so­pi­muk­sen, hoi­taa pal­kan -ja si­vu­ku­lu­jen mak­sun sekä huo­leh­tii nuo­ren työ­noh­jauk­ses­ta. Työ­suh­teen lo­puk­si työ­nan­ta­ja kir­joit­taa nuo­rel­le työtodistuksen. Tukea saa­neil­le yh­dis­tyk­sil­le jär­jes­te­tään ke­vään ai­ka­na kou­lu­tus­ta työ­nan­ta­ja­na toi­mi­mi­ses­ta. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen on suotavaa.

Hank­kei­den tulee täyt­tää Joen­suun seu­dun Lea­der -yh­dis­tyk­sen va­lin­ta­kri­tee­rit. Ensisijalla ovat hakijat, jotka eivät saaneet tukea viime vuoden teemahankkeesta. Jos tasaväkisiä hakemuksia on enemmän kuin myönnettävää tukea, valitaan rahoitettavat hakemukset arpomalla.

Ha­kuoh­jeet

 • Hae tukea lo­mak­keel­la 3325A. Lo­ma­ke löy­tyy tästä.
 • Täytä lo­mak­kees­ta kaik­ki vaa­dit­ta­vat kentät.
 • Kuvaa ha­ke­muk­seen, min­kä­lai­seen työ­hön nuori/nuo­ret on tar­koi­tus palkata.
 • Pe­rus­te­le hyvin, miksi ha­luat­te pal­ka­ta nuoren/nuoret.
 • Ar­vioi ha­ke­muk­seen hank­kees­ta hyö­ty­vä maa­seu­tu­väes­tön määrä.
 • Jos ha­ku­lo­mak­keen teks­ti­kent­tien tila ei riitä, voit liit­tää yli­me­ne­vän teks­tin ha­ke­muk­seen eril­li­sel­le liitteelle.
 • Hanki ha­ke­muk­seen al­le­kir­joi­tuk­set yh­dis­tyk­sen­ne ni­men­kir­joi­tuk­sen omaa­vil­ta hen­ki­löil­tä yh­dis­tyk­sen­ne sään­tö­jen mukaisesti.
 • Liitä ha­ke­muk­seen vaa­dit­ta­vat liit­teet (katso lista alta).
 • Lä­he­tä ha­ke­mus liit­tei­neen 24.3.2019 klo 24:00 men­nes­sä (katso osoit­teet alta).  

Ha­ke­muk­sen liitteet

 1. Ha­ke­van yh­dis­tyk­sen sään­nöt ja ote/kopio vuo­si­ko­kouk­sen pöy­tä­kir­jas­ta TAI ajan­ta­sai­nen yh­dis­tys­re­kis­te­rio­te. Tällä ha­luam­me var­mis­taa, että ha­ke­muk­sen al­le­kir­joit­ta­vat yh­dis­tyk­sen ni­men­kir­joi­tuk­seen oi­keut­ta­vat henkilöt.
 2. Ote ha­ke­van yh­dis­tyk­sen pöy­tä­kir­jas­ta ko­kouk­ses­ta, jossa hank­kees­ta on päätetty.
 3. Ha­ke­van yh­dis­tyk­sen kah­den viime vuo­den vah­vis­te­tut tilinpäätökset.  

Ha­ke­muk­sen lähettäminen

Ha­ke­muk­sen liit­tei­neen voi lä­het­tää skan­nat­tu­na osoit­tee­seen tee­ma­han­ke(a)maakaista.​fi tai pos­tit­se osoit­tee­seen Joen­suun seu­dun Lea­der –yh­dis­tys, Nis­ka­ka­tu 4 A, 80100 Joen­suu. Ha­ke­mus liit­tei­neen tulee lä­het­tää 24.3.2019 klo 24:00 mennessä.  

Va­lin­ta­me­net­te­ly

Mää­rä­ai­kaan men­nes­sä saa­pu­nei­den ha­ke­mus­ten esi­va­lin­ta suo­ri­te­taan pa­kol­lis­ten kri­tee­rien pe­rus­teel­la. Ha­ki­joil­le va­ra­taan aikaa toi­mit­taa mah­dol­li­sia täy­den­nyk­siä, mutta täy­den­nys­pyyn­töi­hin on vas­tat­ta­va pi­kai­ses­ti. Mi­kä­li ha­ke­mus on puut­teel­li­nen eikä pyy­det­ty­jä täy­den­nyk­siä ole toi­mi­tet­tu mää­rä­ai­kaan men­nes­sä, ha­ke­mus­ta ei voida puol­taa rahoitettavaksi. Ensisijalla ovat hakijat, jotka eivät saaneet tukea viime vuoden teemahankkeesta. Jos tasaväkisiä hakemuksia on enemmän kuin myönnettävää tukea, valitaan rahoitettavat hakemukset arpomalla.

Joen­suun seu­dun Lea­der -yh­dis­tyk­sen hal­li­tus va­lit­see tukea saa­vat yh­dis­tyk­set ko­kouk­ses­saan ke­vään 2019 ai­ka­na. Va­lin­nas­ta il­moi­te­taan kai­kil­le ha­ki­joil­le erik­seen. Va­lin­nan jäl­keen Joen­suun seu­dun Lea­der -yh­dis­tys tekee kir­jal­li­set so­pi­muk­set va­lit­tu­jen yh­dis­tys­ten kans­sa. So­pi­muk­sel­la var­mis­te­taan tuen myön­tä­mi­sen ja mak­sa­mi­sen edel­ly­tys­ten täyt­ty­mi­nen sekä tuen eh­to­jen nou­dat­ta­mi­nen. Vi­ral­li­sen ra­hoi­tus­pää­tök­sen tekee Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-keskus.

Joen­suun seu­dun Lea­der -yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sen pää­tök­sen jäl­keen tukea saa­neil­le yh­dis­tyk­sil­le jär­jes­te­tään kou­lu­tus­ta työ­nan­ta­ja­na toi­mi­mi­ses­ta. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen on suotavaa.  

Ota yh­teyt­tä – au­tam­me ha­ke­muk­sen tekemisessä!  

Han­ke­neu­vo­ja An­na-Ma­ria Hä­mä­läi­nen, puh. 040-5139249, annamaria.hamalainen(a)maakaista.fi  

Tee­ma­hank­e to­teu­tu­u, mi­kä­li Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kus myön­tää hank­keelle rahoituksen.