A+ A A-
2.10.2019

Kysyimme Leipäpäivä -kävijöiltä näkemyksiä maaseudusta

Toteutimme Liperin leipäpäivillä Silva-messuilla jo kertaalleen tehdyn kyselyn. Kyselyn kysymykset liittyivät maaseutuun ja sen tulevaisuuteen. Kyselyyn vastasi Leipäivän aikana yhteensä 46 vierailijaa.

Mikä on maaseutua ja miten maaseudulle käy lähitulevaisuudessa?

Vastaajista 63 prosenttia oli sitä mieltä, että maaseutua ovat peltoaukeat, 52 prosenttia puolestaan katsoi kylien olevan maaseutua. Hieman alle puolet vastaajista katsoi, että maaseutua ovat myös metsät ja erämaa. Jotkut vastaajista totesivat, että maaseutua on kaikki, mikä alkaa taajamakyltin jälkeen.

Selvästi suurin osa, 65 prosenttia Leipäpäivässä kyselyyn vastanneista, vastasi olevansa ”maalainen”.  28 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa monipaikkainen, eli sekä ”maalainen” että ”kaupunkilainen”. Vain kaksi prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa kaupunkilainen. Vastaukseksi annettiin myös ”kansainvälinen”.

Kyselyssä kysyimme myös, mistä asioista maaseudun hyvä elämä koostuu? Eniten hyvän elämän ääniä sai vaihtoehto "mahdollisuus nauttia luonnosta". Toiseksi eniten ääniä sai turvallisuuden tunne ja kolmanneksi eniten ääniä sai yhdessä tekeminen ja yhdistystoiminta. On mielenkiintoista, että vastaukset myötäilevät täsmälleen Silva-messuilla saatuja vastauksia.

Lisäksi kysyimme Leipäpäivä -yleisöltä maaseudun tulevaisuudesta. Miten asiat ovat kymmenen vuoden kuluttua? Vastaajat olivat sitä mieltä, että luonnon merkitys tulee korostumaan (52 prosenttia vastauksista). Luonnosta nauttimisen lisäksi vastaajat kokivat mahdolliseksi kehityssuunnaksi maatalouden merkityksen muutoksen (50 prosenttia vastauksista). Huomattavan moni (35 prosenttia vastauksista) oli myös sitä mieltä, että tulevaisuudessa maaseudulla on uudenlaista, ilmastonmuutokseen liittyvää liiketoimintaa. Vähiten vastauksia saivat vaihtoehdot, että maaseudulla tullaan asumaan entistä enemmän osa-aikaisesti ja että maaseutu autioituu edelleen voimakkaasti. Toisaalta autioitumista ei nähty tapahtuvan vielä lähitulevaisuudessa, 30 vuoden päästä tilanne voi olla toinen.

Kiitos, kaikille vastanneille! Käytämme aineistoa tulevan EU:n ohjelmakauden strategiamme suunnittelun pohjana. Jatkamme kyselyn tekemistä ja hiomista tämän syksyn aikana eri tilaisuuksissa.