A+ A A-

Säännöt ja jäsenyys

Liity Joensuun seudun Leader -yhdistyksen jäseneksi!

Jäsenmaksu henkilöjäseneltä on 10 euroa, yhteisöjäsenmaksu on 20 euroa. Yhdistyksessämme on reilu 300 jäsentä, joista lähes 100 on yhteisöjäseniä. Jäsenenä pääset mukaan Leader-toimintaan! Tule mukaan maaseudun kehittämiseen ja ilmoittaudu yhdistyksen toimistoon!

Tee jäsenhakemus sähköpostilla osoitteeseen toimisto(a)joensuunseudunleader.fi (vaihda (a)-merkit @-merkkiin). Kerro hakemuksen yhteydessä oma tai yhdistyksesi nimi ja osoite. Käsittelemme hakemuksen seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Y-tunnus: 1065357-4

Jäsenmaksu maksetaan seuraavilla tiedoilla:

Pankkiyhteys: FI52 5354 0440 0417 48
Saaja: Joensuun seudun Leader -yhdistys
Viesti: Oma tai yhteisön nimi, osoite ja yhteystieto

Summa: Henkilöjäsenmaksu 10 euroa / yhteisöjäsenmaksu 20 euroa

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen sääntöjä on muutettu pariin kertaan. Ensimmäinen muutos koski yhdistyksen toimialuetta, joka nykyisen muotoilun jälkeen koskettaa myös Joensuun kaupungin maaseutualueita. Taustalla on vuoden 2005 alussa voimaan tullut kuntaliitos, jolloin Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran kunnat yhdistyivät Joensuun kaupunkiin. Toinen muutos koski yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten erovuoroisuutta. Tämä muutos astui voimaan vuonna 2007. Hallitusjäsenten ja puheenjohtajan kausien laskeminen alkaa tuosta 2007 vuodesta eteenpäin.

1 § Nimi, toiminta-alue ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Joensuun seudun LEADER -yhdistys ry. Yhdistyksen toimialue on Joensuun ja Outokummun kaupunkien sekä Heinäveden, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien alue. Yhdistyksen kotipaikka on Polvijärven kunta.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia paikallisten palvelujen säilyttämiseksi, vähentää työttömyyttä, toimia palveluiden ja työllisyyden yleisten edellytysten kehittämiseksi sekä edistää ja kehittää alueen asukkaiden ja vieraiden viihtyisyyttä kestävän kehityksen periaattein.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys;

 • ylläpitää sidosryhmien yhteistoimintaa ja verkottumista omalla toiminta-alueellaan kansallisesti ja kansainvälisesti

 • järjestää kursseja, koulutus-, kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä jäsenilleen opintomatkoja

 • laatii ja toteuttaa kehittämissuunnitelmia toiminta-alueellaan

 • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianmukaisen luvan saatuaan järjestää arpajaisia, keräyksiä ja myyjäisiä. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen tarkoitusta tukevat yksityiset henkilöt, rekisteröidyt yhdistykset, oikeuskelpoiset yhteisöt ja kunnat. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus vapaamuotoisen hakemuksen perusteella.

Yhdistyksen kannatusjäseniksi voivat liittyvä kaikki, jotka hallitus hyväksyy.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen yleinen kokous. Erityyppisillä jäsenillä voi olla erisuuruinen jäsenmaksu.

4§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 12 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan tasapuolisesti yhdistyksen toiminta-alueen yksityisten asukkaiden, yhdistyksen ja yritysten sekä julkisen tahon piiristä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet puheenjohtajaa lukuun ottamatta valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä puheenjohtajaa lukuun ottamatta on puolet erovuorossa siten, että erovuoroiset edustavat tasapuolisesti yhdistyksen toiminta-alueen asukkaiden, yhdistysten ja yritysten sekä julkisen tahon piiristä valittuja hallituksen jäseniä. Vuonna 2007 valituista hallituksen jäsenistä arvotaan vuonna 2008 erovuoroiset jäsenet. Hallituksen jäsen voidaan valita peräkkäin korkeintaan kahdelle 2-vuotiskaudelle. Puheenjohtaja voidaan valita korkeintaan kuudelle peräkkäiselle yksivuotiskaudelle. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan ja ottaa sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt sekä päättää henkilökunnan palkkauksesta. Varsinaisten jäsenten lisäksi vuosikokouksessa hallitukseen valitaan vuodeksi kerrallaan kolme varajäsentä. Varajäsenet pyritään valitsemaan tasapuolisesti yhdistyksen toiminta-alueen yksityisten asukkaiden, yhdistysten ja yritysten sekä julkisen tahon piiristä. Varajäsenillä on hallituksen kokouksissa aina läsnäolo- ja puheoikeus. Varajäsen voi osallistua päätöksentekoon vain kun varsinainen jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen tai jäävää itsensä päätöksenteosta. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, jotka ratkaistaan arvalla. Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijoiden nimet, esillä olleet asiat ja tehdyt päätökset. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai, kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

5§ Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen tai hallituksen määräämän toiminnanjohtajan kanssa.

6§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös toimitetaan tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta.

7§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus kirjeitse tai julkaisemalla kokouskutsun vähintään seitsemää päivää ennen kokousta yhdistyksen toiminta-alueella ilmestyvässä lehdessä. Kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksessa kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Mikäli varsinainen jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kokousvuonna ennen kokousajankohtaa eikä edellisen kalenterivuoden aikana, hän ei voi käyttää äänioikeuttaan. Kannattajajäsenillä on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa.

8§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä aikana yhdistyksen toiminta-alueella. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Avataan kokous

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä vuosikertomus

 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille  

 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle sekä jäsenmaksujen suuruudet

 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja  

 9. Valitaan muut hallituksen jäsenet  

 10. Valitaan tilikaudeksi yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja ja heille varahenkilöt  

 11. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

9§ Ylimääräinen kokous

Hallitus kutsuu ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdessä yleisessä kokouksessa vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi.

11§ Yleismääräys

Sikäli kun näissä säännöissä ei ole poikkeavia määräyksiä, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.